YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi on Seinäjoen Seudun Joogayhdistys ry (lyhenteenä SSJY) ja kotipaikka on Seinäjoki, osoite on sjkjooga@gmail.com.

2§ Seinäjoen Seudun Joogayhdistys ry on Suomen Joogaliitto ry:n jäsenyhdistys.

3§ Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää joogan harrastusta ja lisätä tietoa joogasta. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen ja muille kiinnostuneille opetustilaisuuksia joogaan liittyen. Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Joogaliiton kanssa. Yhdistys ei puutu uskonnollisiin eikä poliittisiin kysymyksiin. Yhdistys on oikeutettu omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta, vastaanottamaan avustuksia ja lahjoituksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksua ja myy omia kannatustuotteitaan sekä toteuttaa pienimuotoista varainhankintaa tapahtumissaan. Yhdistys on voittoa tavoittelematon.

4§ Yhdistyksen jäsen voi olla vain yksityinen henkilö. Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä kirjallisella ilmoituksella. Yhdistyksen jäsen katsotaan erotetuksi, mikäli hän on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa kahtena perättäisenä kalenterivuotena sen erääntymisestä. Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Jäsenet maksavat yhdistykselle kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

6§ Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi ( 01.01. - 31.12.). Hallituksen on jätettävä yhdistyksen tilinpäätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ja tositteet viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta yhdistyksen toiminnantarkastajalle, jonka tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta antaa niistä lausuntonsa.

7§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-toukokuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Äänestystilanteessa jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa. Lippuäänestys on suoritettava, jos sitä yksikin jäsen vaatii. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ilmoitetaan jäsenille tarkoituksenmukaisella tavalla (sanomalehti-ilmoituksella ja / tai sähköisesti) vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

8§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

- todetaan kokouksen laillisuus

- hyväksytään kokouksen asialista

- esitetään hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja siihen liittyvä toiminnantarkastajan lausunto

- päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

- hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

- päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle

- vahvistetaan hallituksen laatima tulo- ja menoarvio meneillään olevalle kalenterivuodelle ja käsitellään seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvio

- valitaan hallitukselle puheenjohtaja mikäli hän on erovuorossa

- valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet

- valitaan tulevan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

- valitaan yhdistyksen edustaja(t) Suomen Joogaliitto ry:n kokouksiin

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- käsitellään jäsenten edellisen vuoden loppuun mennessä hallitukselle kirjallisesti vuosikokoukseen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat

9§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan ± kymmenen (8- 10) jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Vuosikokouksen jälkeen hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, keskuudestaan ja / tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja mahdollisesti tarvittavat muut toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa toimikuntia tai nimetä henkilöitä erityisiä tehtäviä varten seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Hallituksen kokouksista on ilmoitettava sen jäsenille viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä hallituksen jäsentä.

10§ Hallituksen tehtävänä on:

- pitää jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä

- johtaa yhdistyksen toimintaa ja sen varojen hoitoa

- kutsua yhdistyksen kokoukset koolle

- panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset

-pitää kokouksista pöytäkirjaa

- laatia yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma vuosikokousta varten seuraavalle kalenterivuodelle

- laatia vuosikokoukselle vuosikertomus hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta edeltäneeltä kalenterivuodelta

- tukea ja kannustaa jäsentensä kouluttautumista

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

12§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.

13§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kolme neljäsosaa (¾) äänten enemmistöllä.

14§ Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen mahdollinen omaisuus, sen jälkeen kun yhdistyksen velat on maksettu, luovutettava Suomen Joogaliitto ry:lle.

Suomen Joogaliiton talvipäivät 8-10.3.2019 Seinäjoella

"Elän, hengitän... olen vapaa!

Perjantai 8.3.2019
17.00 Saapuminen ja majoittuminen Hotelli Sorsanpesään
18.00 Päivällinen
19.00 Avauspuheenvuorot: Hotelli Sorsanpesän edustaja, Suomen Joogaliiton (SJL) puheenjohtaja               Jorma Rusanen, Seinäjoen Seudun Joogayhdistys Riitta Kiskola.
19.40 Yhdistysten tapaaminen ja valtakirjojen tarkistus.

Lauantai 10.3.2019
7.15-8.30 Aamujooga: Sinikka Tala, jooganopettaja SJL, Ilon ja hiljaisuuden tanssituokio: Marita                     Laaksonen
9.00   Aamiainen
10.00 Vuosikokous
12.30 Lounas
14.00 Luento: Elämisen vapaus ja merkityksellisyys, Iida Mäkikallio, tunnetaito- ja                                             vuorovaikutusvalmentaja
16.15-17.45 Teemaan liittyviä työpajoja.
           Työpaja 1: Ilon ja hiljaisuuden tanssituokio, Marita Laaksonen, tanssinohjaaja, joogaopettaja                SJL
            Työpaja 2: Ääni - sielun tanssia kehossa, Hilkka-Liisa Vuori, MuT, pedagogi
18.00 Päivällinen
19.00 Iltaohjelma

Sunnuntai 11.3.2019
7.30-8.45 Aamujoogat: Tiina Mäki-Kojola, jooganopettaja SJL, Heidi Mehtonen, jooganopettaja SJL
9.00   Aamiainen
10.00 Luento pranayamaharjoitusten terveysvaikutuksista - klassinen ja tieteellinen näkökulma,                   Antti Heikinheimo, laamanni, jooganopettaja SJL.
12.00 Päätössanat, Joogaliiton puheenjohtaja
12.30 Lounas

Talvipäivien ohjelmaan kuuluu luentoja, joogaharjoituksia, työpajoja ja vuosikokous. Voit osallistua joko majoittuen perjantaista sunnuntaihin tai päiväkävijänä. Päiväkävijöiden vaihtoehtona on ilmoittauua lauantai + sunnuntai hinnalla tai erikseen joko lauantain tai sunnuntain ohjelmiin. Pe-su osallistumiseen kuuluu majoitus, täysihoito ja ohjelmat. La ja su päiväkävijöiden ohjelma alkaa aamuharjoituksilla (omat alustat mukaan), ilmoittautua voi klo 07.00 jälkeen hotellin vastaanoton yhtydessä. jossa SJL: edustaja vastaanottamassa. Lauantaina voit viihtyä "Pesällä" iltaan saakka. SJL:n toimintaan voit halutessasi tutustua osallistumalla vuosikokoukseen vaikka et olisikaan liiton jäsen.

Talvipäiville osallistuminen ei edellytä Suomen joogaliiton tai Seinäjoen Seudun Joogayhdistyksen jäsenyyttä. Voit kutsua mukaan joogaa harrastavan ja joogasta kiinnostuneen ystävän.

Hinnat
Päiväkävijä lauantai & sunnuntai 120 €/henkilö
Päiväkävijä lauantai 80 €/henkilö
Hinta sisältää osallistumismaksun, ohjelman sekä aamiaisen, lounaan ja päivällisen lauantaina.
Päiväkävijä sunnuntai 50 €/henkilö
Hinta sisältää osallistumismaksun, ohjelman, aamiaisen sekä lounaan sunnuntaipäivänä. 

Majoituksen hinta 2hh on 230 €/henkilö
majoituksen hinta 1hh on 300€/henkilö
Hinta sisältää osallistumismaksun, ohjelman, valitun majoituksen ja seuraavat ateriat: perjantai-illan päivällisen, lauantain aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä sunnuntain aamiaisen ja lounaan.
Majoituksia on rajoitettu määrä.

Ilmoittautuminen
Majoittujat ilmoittautuvat suoraan Joogaopistolle ja päiväkävijät ilmoittautuvat Seinäjoen Seudun Joogayhdistyksen sähköpostiosoitteeseen: ilmoittautuminen.sjkjooga@gmail.com
Ilmoita päiväkävijänä ilmoittautuminen.sjkjooga@gmail.com:iin nimi, katuosoite, sähköpostiosoite sekä osallistumisesi la+su (09-10.03.2019) la (09.03.2019) tai su (10.03.2019). Talvipäivien laskutus hoidetaan Suomen Joogaopiston toimistolta käsin. Tiedustelut ja varaukset jos majoitut: Suomen Joogapisto: opisto@joogaliitto.fi, puh (014)421670. Sitovat ilmoittautumiset 31.01.2019 mennessä. Lisätietoa majoituspaikasta: Hotelli Sorsanpesä www.sorsanpesa.fi.